Logo firmy Redcom

Poradnik montażu płyt warstwowych dachowych

 • Przed montażem płyt warstwowych

Przed przystąpieniem do montażu płyt warstwowych należy opracować projekt wykonawczy lekkiej obudowy. Projekt taki powinien zawierać dokładne zestawienie wszystkich niezbędnych materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania lekkiej obudowy. Należy również przedstawić rozwiązania wszystkich szczegółów charakterystycznych dla danego obiektu. W przypadku trudności w wykonaniu takiego projektu prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Redcom LTD.

 • Geometria konstrukcji – jak sprawdzić?

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych dachowych należy sprawdzić geometrię konstrukcji przewidzianej do montażu obudowy. Odchyłki montażowe konstrukcji nie powinny przekraczać wartości określonych w normie odpowiedniej dla danego kraju przeznaczenia.Spadek dachu jest kształtowany przez konstrukcję i nie powinien być mniejszy niż:

 • 5% (α=2.86º) - dla płyt warstwowych ciągłych bez łączeń na długości oraz dla połaci bez świetlików dachowych

 • 8% (α=4.57º) - dla płyt warstwowych łączonych na długości lub dla połaci ze świetlikami dachowymi.

Rozstaw podpór powinien być zgodny z projektem oraz z tabelami dopuszczalnych obciążeń. Powierzchnie styku płyt warstwowych z podporami powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie.Przestrzeń do swobodnego ugięcia płyt warstwowych powinna być zachowana. Jest to szczególnie ważne dla płyt warstwowych o dużej rozpiętości miedzy podporami, gdzie w wyniku nierównomiernego ugięcia mogą powstać nieszczelności wzdłuż krawędzi podłużnej płyty warstwowej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości geometrii konstrukcji należy natychmiast o tym fakcie poinformować inwestora lub zleceniodawcę.

 • Ogólne wytyczne montażu

Płyty dachowe ułożone są w paczkach w taki sposób, że strona zewnętrzna znajduje się pod spodem.

Folię ochronną z okładzin wewnętrznych należy zdjąć przed montażem płyt, natomiast z okładzin zewnętrznych po montażu, nie później jednak niż w dwa miesiące po wyprodukowaniu płyt. W przypadku płyt dachowych łączonych na długości,przed przystąpieniem do montażu, należy dokładnie usunąć izolację, na długości równej głębokości podcięcia.Przed montażem płyt, miejsca ich styku z konstrukcją należy okleić taśmą samoprzylepną w celu ochrony okładziny wewnętrznej płyty przed zadrapaniami.

Nie należy prowadzić prac montażowych:

- podczas opadów atmosferycznych

- gdy prędkość wiatru przekracza 7 m/s

- przy ograniczonej widoczności (zmrok, gęsta mgła)

W czasie montażu płyt należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w

szczególności:

- stosować siatki ochronne podczas montażu płyt dachowych;

- stosować rusztowań z siatkami przechwytującymi w dole połaci i na szczytach;

- stosować rusztowań lub platform roboczych podczas montażu płyt ściennych.

Stosowanie płyt o okładzinach w ciemnych kolorach należy każdorazowo konsultować z działem technicznym Producenta. W przeciwnym razie każdy z Producentów w swoich ogólnych warunkach sprzedaży pisze , że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reklamacje i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zastosowaniem płyt warstwowych.

 • Sposób montażu płyt warstwowych dachowych i jego kierunek

Montaż płyt dachowych należy rozpocząć od krawędzi dachu i układać w kierunku przeciwnym do kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Takie ułożenie płyt stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem podczas ulewnego deszczu pod styki płyt warstwowych.

Płyta dachowa 16

Styk podłużny płyt dachowych o spadku 5% ≤ a ≤ 8% zalecamy dodatkowo uszczelniać samoprzylepną taśmą butylową lub kitem butylowym

Płyta dachowa 17

1. Samoprzylepna taśma uszczelniająca lub kit butylowy

2. Płyta warstwowa dachowa

Styk poprzeczny płyt łączonych na długości powinien być uszczelniony w dwóch rzędach samoprzylepną taśmą uszczelniającą najlepiej butylową lub kitem butylowym

Płyta dachowa 18

1. Samoprzylepna taśma uszczelniająca lub kit butylowy

2. Płyta warstwowa dachowa

W przypadku płyt dachowych łączonych na długości, głębokość podcięcia izolacji (p) powinna wynosić:

200 mm < p< 300 mm

Płyta dachowa 11

1. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

2. Kalota z podkładką neoprenową+ wkręt samowiercący z

podkładką EPDM

3. Płyta warstwowa dachowa

4. Uszczelka impregnowana lub pianka montażowa

5. Samoprzylepna taśma uszczelniająca lub kit butylowy

6. Taśma dystansowa gr. 3mm szerokość min. 40mm

7. Podpora

Płyty dachowe z rdzeniem z poliuretanu należy montować tylko przez karb górny, stosując kaloty

zalecane przez firmę Redcom LTD. Mocowanie płyt do konstrukcji między górnymi garbami (w płaszczyźnie

odprowadzającej wodę) ze względu ryzyko wystąpienia nieszczelności jest niedozwolone.

Płyta dachowa 12

1. Wkręt samowiercący z podkładką EPDM

2. Kalota z podkładką neoprenową

3. Płyta warstwowa dachowa

4. Płatew

Płyty warstwowe powinny być mocowane do konstrukcji nośnej za pomocą łączników zalecanych przez Redcom LTD. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe dokręcenie wkrętów.

Płyta dachowa 13

Do mocowania wkrętów należy używać wkrętarek wyposażonych w sprzęgło, głowice do prowadzenia

długich wkrętów oraz ogranicznik głębokości osadzania. Opiłki metalu powstałe w trakcie mocowania wkrętów należy usuwać na bieżąco w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych powłoki płyt warstwowych.

Minimalne szerokości podpór w miejscu styku z płytami powinny wynosić odpowiednio:

 • 80 mm dla podpór pod łączeniem płyt

 • 60 mm dla podpór pośrednich (rys. poniżej)

 • 40 mm dla podpór skrajnych (rys. poniżej )

Płyta dachowa 14

1. Podpora pośrednia

2. Podpora skrajna

3. Płyta warstwowa dachowa

4. Kalota z podkładką neoprenową+ wkręt samowiercący z podkładką EPDM

Odległość wkręta od krańca podpory nie powinna być mniejsza niż 15 mm.

 • Mocowanie płyt warstwowych dachowych

Standardowo płyty warstwowe dachowe mocowane są dwoma wkrętami strefie normalnej oraz trzema wkrętami w strefie krawędziowej. Szerokości stref krawędziowych dla ścian i dachów podane są w normie określającej obciążenia wiatrem. Ilość wkrętów uzależniona jest również od parametrów technicznych płyty dachowej , a w szczególności ilością garbów.

Płyta dachowa 15

Ostateczna decyzję dotyczącą ilości i sposobu rozmieszczenia wkrętów montażowych podejmuje projektant obiektu.

 • Wycinanie otworów w płytach warstwowych dachowych

Do cięcia należy używać odpowiednich narzędzi typu np. wyrzynarka. Szerzej omówimy rodzaj narzędzi w następnym punkcie. W miejscach przejścia przez płyty przewodów o przekrojach okrągłych średnic Ø100÷250mm (przewody dymowe, wentylacyjne itp.) należy stosować kołnierze uszczelniające zalecane przez

Redcom LTD. W przypadku, gdy w połaci dachowej umieszczono świetliki lub występują w niej otwory o duże powierzchni, należy zapewnić prawidłowe podparcie płyt i uszczelnienie miejsc ich przecięcia.

Szczegóły wykonania i zabezpieczenia otworów w płytach powinny być zamieszczone w projekciewykonawczym lekkiej obudowy.

 • Cięcie płyt warstwowych i obróbek blacharskich

Do cięcia płyt używać należy wyłącznie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach. Pod rygorem utraty gwarancji zabrania się używania urządzeń szybkoobrotowych takich jak np. szlifierka kątowa.

Do cięcia obróbek blacharskich używać należy wyłącznie nożyc ręcznych.Powstałe na skutek cięcia opiłki metalu należy natychmiast usunąć w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych.Wszystkie uszkodzenia lakieru blach okładzinowych oraz obróbek blacharskich powstałe w trakcie montażu i cięcia należy zabezpieczyć farbą zaprawkową.Zakłady na połączeniach obróbek nie powinny być mniejsze niż 15 cm dla obróbek zewnętrznych oraz 5 cm dla obróbek wewnętrznych.

Mamy nadzieję ,że ten krótki poradnik montażu płyt warstwowych będzie pomocny obecnym jak i przyszłym Klientom firmy Redcom LTD. W przypadku zainteresowania profesjonalnym montażem płyt warstwowych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Bartłomiej Redman

zobacz pozostałe artykuły z bazy wiedzy »